Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Sesje 2018-2023: LXIII Sesja - 26.01.2023 r.

Porządek obrad LXIII sesji Rady Gminy Stare Miasto

Protokół nr LXIII/2023

Transmisja obrad

Informacja międzysesyjna na 63. sesję.

Uchwały:

 • Uchwała Nr LXIII/417/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Miasto.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2023 r., poz. 1690.

 • Uchwała Nr LXIII/418/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2023 r., poz. 1354.

 • Uchwała Nr LXIII/419/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2023 r., poz. 1355.

 • Uchwała Nr LXIII/420/2023 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto służebnością przesyłu.

 • Uchwała Nr LXIII/421/2023 w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2023 r., poz. 1356.

 • Uchwała Nr LXIII/422/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2023 r., poz. 1691.

 • Uchwała Nr LXIII/423/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2023 r., poz. 1692.

 • Uchwała Nr LXIII/424/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Miasto do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 • Uchwała Nr LXIII/425/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2023 r., poz. 1357.

 • Uchwała Nr LXIII/426/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

 • Uchwała Nr LXIII/427/2023 w sprawie Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 roku za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stare Miasto.

 • Uchwała Nr LXIII/428/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/399/2022 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.
  Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2023 r., poz. 1358.

 • Uchwała Nr LXIII/429/2023 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.

 
drukuj pobierz pdf    

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko