Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna2,15%.105555
.Redakcja0,06%.2766
.Statystyka0,20%.10030
.Położenie kontakt0,13%.6385
.Władze0,00%.5
.Wyszukiwarka0,14%.6797
.Wójt Gminy0,00%.7
.Rada Gminy0,00%.75
.Rok 20090,00%.64
.Budżet na 2009r0,10%.5156
.Rada Gminy0,00%.5
.Wójt0,00%.7
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,16%.7913
.Składy Komisji0,00%.10
.Skład Rady0,00%.16
.Uchwały0,04%.2145
.Komisje0,00%.23
.Wójt Gminy0,16%.7708
.Dane adresowe0,20%.9926
.Rejestr zmian4,50%.220987
.Podstawy prawne działania Rady Gminy0,11%.5259
.Dokumenty0,20%.9824
.Informacje o stanie majątkowym0,02%.803
.Rok 20090,00%.7
.Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,14%.6762
.Gimnazjum w Starym Mieście0,13%.6198
.Informacje o stanie majątkowym0,14%.6928
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy0,29%.14396
.Archiwum0,10%.4889
.Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy1,00%.49139
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,05%.2314
.Informacja udostępnianiu na wniosek0,04%.1934
.Zespół Szkól w Żychlinie0,14%.6696
.Rumin0,12%.5742
.Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście0,13%.6319
.Główiew0,07%.3213
.Uchwały0,08%.3847
.Aktualne Przetargi0,01%.300
.Wyniki Przetargów0,56%.27669
.Dane adresowe0,13%.6471
.Żdżary0,08%.3688
.Szkoła Podstawowa w Krągoli0,13%.6631
.Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej0,13%.6544
.Szkoła Podstawowa w Starym Mieście0,13%.6618
.Stare Miasto0,05%.2678
.Numery kont bankowych0,08%.3851
.Podstawy prawne działania0,12%.6096
.Informacje o stanie majątkowym0,11%.5431
.Informacja o stanie majatkowym0,12%.5985
.Kontrole wewnętrzne0,08%.3803
.Nazwa, dane adresowe0,16%.7928
.Skład Rady Gminy0,19%.9111
.Władze Gminy0,16%.7923
.Tryb działania0,13%.6154
.Uchwały Rady Gminy0,18%.8907
.Strategia Rozwoju Gminy0,14%.6694
.Wykaz informacji o środowisku i jego ochronie0,24%.11575
.Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych0,02%.969
.Podstawowe wzory wniosków do pobrania0,12%.5996
.Dane adresowe0,11%.5595
.Staut0,11%.5325
.Majątek publiczny0,11%.5570
.Krągola0,06%.3187
.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa0,11%.5616
.Informacje o stanie majątkowym0,17%.8178
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,06%.2834
.Regulamin Organizacyjny0,14%.7009
.Wzory wniosków0,77%.37735
.Szkoła Podstawowa w Żdżarach0,14%.6840
.Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych0,11%.5181
.Informacja o stanie majatkowym0,11%.5605
.Rejestr Zarządzeń0,10%.5114
.Podstawy prawne działania0,14%.6725
.Informacja o stanie majątkowym0,15%.7299
.Gimnazjum w Liscu Wielkim0,13%.6530
.Statut0,11%.5465
.Szkoła Podstawowa w Ruminie0,12%.5951
.Dane adresowe0,13%.6394
.Lisiec Mały0,12%.6014
.Krągola0,13%.6395
.Kontrole zewnętrzne0,13%.6562
.Stare Miasto0,13%.6238
.Modła Królewska0,12%.6140
.Statut0,12%.6121
.Barczygłów0,13%.6255
.Lisiec Wielki0,11%.5188
.Karsy0,07%.3534
.Rumin0,07%.3206
.Kazimierów0,06%.2786
.Lisiec Wielki0,07%.3676
.Janowice0,07%.3352
.Żychlin0,08%.3843
.Barczygłów0,08%.4039
.Modła Królewska0,07%.3231
.Oświadczenia Majątkowe - Dyrektorzy szkół0,07%.3563
.Oświadczenia Majątkowe - Biblioteka0,07%.3414
.Oświadczenia Majątkowe - Radni0,06%.2908
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,08%.3866
.Zarządzenia Wójta0,08%.3889
.Informacja udostępniana na wniosek0,12%.5889
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,14%.6971
.Żdżary0,11%.5414
.Bicz0,12%.5714
.Główiew0,12%.5779
.Trójka0,11%.5365
.Krągola Pierwsza0,11%.5554
.Żychlin0,12%.5831
.Kazimierów0,12%.5672
.Karsy0,16%.8037
.Janowice0,11%.5609
.Szkoła Podstawowa w Liscu Wielkim0,10%.5095
.Kwestionariusz osobowy0,11%.5449
.Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy0,11%.5191
.Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru0,12%.6023
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,22%.11011
.Program ochrony środowiska dla gminy Stare Miasto0,15%.7294
.Ocena oddziaływania na środowisko0,29%.14074
.Informacje o stanie majątkowym za 2009 rok0,09%.4484
.Ogłoszenia0,11%.5627
.Ogłoszenie0,06%.2991
.Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru0,21%.10171
.Zespół Szkół w Liścu Wielkim0,11%.5453
.Wybory samorządowe 20100,13%.6457
.Uchwały Rady Gminy VI Kadencja0,20%.9741
.Informacje o stanie majątkowym za 2010 rok0,02%.786
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2010-20140,09%.4595
.Budżet na 2011r.0,11%.5407
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,02%.1218
.Konkurs ofert - kultura fizyczna i sport0,05%.2425
.Ogłoszenie - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,04%.1962
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,01%.502
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,04%.2207
.Konkurs ofert na sponsoring IX Dni Staromiejskich0,04%.2020
.Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,05%.2703
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2010 rok0,08%.3827
.Wybory ławników0,10%.4869
.Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Miasto o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruminie0,03%.1678
.Tryb pozakonkursowy0,04%.1756
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto0,05%.2254
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,08%.4048
.Wzory wniosków do pobrania0,02%.796
.Projekt budżetu na 2012r.0,04%.1936
.Podatki 20120,09%.4524
.Otwarte konkursy ofert0,06%.2726
.Zbiór aktów prawa miejscowego0,12%.5705
.Oferty składane w roku 2012 w trybie art. 19a ustawy0,05%.2690
.Budżet na 2012r.0,09%.4318
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej0,08%.4000
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,04%.2076
.Obwieszczenia0,16%.7986
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie0,03%.1448
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Starym Mieście0,03%.1408
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2011 rok0,07%.3600
.Informacje0,07%.3371
.System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:20090,08%.4050
.Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Miasto0,06%.3012
.Ogłoszenia0,04%.1954
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,04%.1992
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,03%.1366
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 219/170,03%.1331
.Budżet na 2013r.0,08%.3750
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 17.01.2013r.0,07%.3267
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,04%.1768
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2013r.0,04%.2170
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1549
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1535
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy Stare Miasto realizowanych w 2013 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,05%.2300
.Informacja dot. działek do dzierżawy0,02%.977
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2013r. dotyczących profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1626
.Informacja Starosty Konińskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków0,04%.1729
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stare Miasto przeznaczonego do powierzenia organizacjom pozarządowym w 2013r.0,03%.1534
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stare Miasto w roku 2013 - prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych0,04%.1940
.Rozstrzygnięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1631
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2012 rok0,06%.3136
.Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rolne w trybie przetargu - Żdżary0,03%.1505
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1516
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele rolne0,03%.1372
.Oferty składane w roku 2013 w trybie art. 19a ustawy0,04%.1992
.Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1473
.Konsultacje społeczne ws. projektu Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej0,03%.1710
.Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres 5 lat0,03%.1533
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1287
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,00%.171
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,03%.1669
.Podatki 20130,05%.2372
.Podatki 20140,06%.2750
.Informacja o wynikach IV przetargu ustnego nieograniczonego0,03%.1703
.Ogłoszenie konkursu na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,03%.1575
.Budżet na 2014r.0,06%.2756
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2014r.0,04%.1796
.Pozwolenia wodno-prawne0,07%.3312
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014r.0,05%.2433
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2014 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,03%.1633
.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,04%.1754
.Rokowania na sprzedaż nieruchomości po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym0,03%.1671
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2014 r.0,03%.1583
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2013 rok0,04%.2169
.Statut0,06%.2936
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Statut0,06%.2935
.Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej0,03%.1321
.Informacja o wynikach rokowań0,03%.1410
.Informacja o nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,03%.1399
.Wybory samorządowe 20140,07%.3389
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,04%.1980
.Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie0,05%.2378
.Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”0,02%.872
.Pomoc de minimis0,04%.2090
.Oferty składane w roku 2014 w trybie art. 19a ustawy0,02%.1112
.Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014-2018)0,14%.6956
.Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w 2014r.0,04%.1885
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2014-20180,04%.1887
.Strona główna4,01%.196882
.Statystyka0,07%.3426
.Rejestr zmian4,35%.213980
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2015r.0,03%.1553
.Pomoc0,05%.2512
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawe paliwa poprzez tankowanie z dystrybutora paliwa dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście (z/siedz.) Żychlinie0,00%.82
.Uchwała ws. przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie0,04%.2211
.Wzory wniosków o przyznanie nagród0,04%.1960
.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.0,04%.1837
.Inwestycje celu publicznego - obwieszczenia0,03%.1326
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,02%.1123
.Informacja o zmianach w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności0,03%.1479
.Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-20250,03%.1691
.Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-20250,01%.730
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2015 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,03%.1341
.Przewodnik po Urzędzie0,04%.2087
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1390
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,03%.1385
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Liścu Wielkim0,02%.900
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żdżarach0,02%.813
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1258
.Wzory wniosków0,56%.27333
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2680
.Wzory wniosków0,56%.27329
.Wzory wniosków0,56%.27312
.Wzory wniosków0,55%.27122
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2665
.Wzory wniosków0,55%.27118
.Wzory wniosków0,55%.27105
.Wzory wniosków0,55%.27100
.Wzory wniosków0,55%.27094
.Wzory wniosków0,55%.27090
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Miasto0,04%.1852
.Wzory wniosków0,54%.26776
.Wzory wniosków0,54%.26771
.Wzory wniosków0,54%.26765
.Wzory wniosków0,54%.26757
.Wzory wniosków0,54%.26753
.Wzory wniosków0,54%.26744
.Wzory wniosków0,54%.26741
.Wzory wniosków0,54%.26738
.Wzory wniosków0,54%.26734
.Wzory wniosków0,54%.26731
.Wzory wniosków0,54%.26727
.Wzory wniosków0,54%.26721
.Wzory wniosków0,54%.26718
.Wzory wniosków0,54%.26715
.Wzory wniosków0,54%.26712
.Wzory wniosków0,54%.26709
.Wzory wniosków0,54%.26706
.Wzory wniosków0,54%.26703
.Wzory wniosków0,54%.26700
.Wzory wniosków0,54%.26694
.Wzory wniosków0,54%.26690
.Wzory wniosków0,54%.26687
.Wzory wniosków0,54%.26684
.Wzory wniosków0,54%.26680
.Wzory wniosków0,54%.26675
.Wzory wniosków0,54%.26672
.Wzory wniosków0,54%.26668
.Wzory wniosków0,54%.26665
.Wzory wniosków0,54%.26662
.Wzory wniosków0,54%.26658
.Wzory wniosków0,54%.26654
.Wzory wniosków0,54%.26651
.Wzory wniosków0,54%.26646
.Wzory wniosków0,54%.26645
.Wzory wniosków0,54%.26641
.Wzory wniosków0,54%.26637
.Wzory wniosków0,54%.26634
.Wzory wniosków0,54%.26631
.Wzory wniosków0,54%.26628
.Wzory wniosków0,54%.26625
.Wzory wniosków0,54%.26622
.Wzory wniosków0,54%.26618
.Wzory wniosków0,54%.26615
.Wzory wniosków0,54%.26612
.Wzory wniosków0,54%.26608
.Wzory wniosków0,54%.26603
.Wzory wniosków0,54%.26600
.Wzory wniosków0,54%.26597
.Wzory wniosków0,54%.26594
.Wzory wniosków0,54%.26591
.Wzory wniosków0,54%.26588
.Wzory wniosków0,54%.26585
.Wzory wniosków0,54%.26582
.Wzory wniosków0,54%.26579
.Wzory wniosków0,54%.26576
.Wzory wniosków0,54%.26573
.Wzory wniosków0,54%.26570
.Wzory wniosków0,54%.26567
.Wzory wniosków0,54%.26562
.Wzory wniosków0,54%.26558
.Wzory wniosków0,54%.26555
.Wzory wniosków0,54%.26552
.Wzory wniosków0,54%.26549
.Wzory wniosków0,54%.26546
.Wzory wniosków0,54%.26543
.Wzory wniosków0,54%.26540
.Wzory wniosków0,54%.26537
.Wzory wniosków0,54%.26533
.Wzory wniosków0,54%.26530
.Wzory wniosków0,54%.26527
.Wzory wniosków0,54%.26524
.Wzory wniosków0,54%.26520
.Wzory wniosków0,54%.26517
.Wzory wniosków0,54%.26473
.Wzory wniosków0,54%.26469
.Wzory wniosków0,54%.26466
.Wzory wniosków0,54%.26463
.Wzory wniosków0,54%.26460
.Wzory wniosków0,54%.26456
.Wzory wniosków0,54%.26453
.Wzory wniosków0,54%.26450
.Wzory wniosków0,54%.26446
.Wzory wniosków0,54%.26441
.Wzory wniosków0,54%.26437
.Wzory wniosków0,54%.26433
.Wzory wniosków0,54%.26430
.Wzory wniosków0,54%.26427
.Wzory wniosków0,54%.26424
.Wzory wniosków0,54%.26421
.Wzory wniosków0,54%.26418
.Wzory wniosków0,54%.26413
.Wzory wniosków0,54%.26409
.Wzory wniosków0,54%.26406
.Wzory wniosków0,54%.26402
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2628
.Wzory wniosków0,54%.26398
.Wzory wniosków0,54%.26385
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2620
.Wzory wniosków0,54%.26381
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście0,02%.882
.Referendum - 6 września 2015r.0,04%.1796
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2014 rok0,02%.1130
. Informacja Wójta Gminy Stare Miasto o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości0,02%.1086
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 25.10.2015r.0,03%.1519
.Udzielanie dotacji - podstawy prawne0,03%.1529
.Zestawienie udzielonych dotacji0,04%.1781
.Wzory wniosków i sprawozdań0,03%.1626
.Zarządzenia0,04%.2184
.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych0,03%.1524
.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,04%.1981
.Rejestr Działalności Regulowanej - odpady komunalne0,04%.1745
.Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadów zielonych0,03%.1317
.Regulamin utrzymania czystości i porządku0,03%.1466
.Informacja o firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny0,03%.1267
.Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Stare Miasto0,03%.1427
.Informacja o firmie odbierającej odpady0,03%.1418
.Informacja o punkcie zbierania przeterminowanych leków0,03%.1562
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Miasto za 2013 rok0,01%.457
.Informacja na temat gospodarki odpadami0,04%.2042
.Harmonogram odbioru odpadów0,06%.3049
.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi0,03%.1255
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Żychlinie0,03%.1488
.Projekt Budżetu na rok 20160,01%.563
.Podatki 20160,04%.1910
. Budżet na 2016r.0,03%.1391
.Wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych0,03%.1376
.Budowa drogi lokalnej w miejscowości Barczygłów cz. 20,03%.1275
.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia0,03%.1313
.Budowa drogi lokalnej w miejscowości Barczygłów0,02%.995
.Otwarty konkurs ofert z zakresu organizacji żywności0,87%.42808
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2016r.0,02%.789
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,02%.787
.Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO 2014 Poddziałanie 8.1.1.0,00%.233
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego kultury fizycznej i sportu0,01%.657
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji żywności0,01%.571
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,01%.629
.Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2.0,02%.995
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2015 rok0,01%.692
.Informacja o wynikach otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2.0,02%.995
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi dla rowerów na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1002
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Barczygłowie0,01%.320
.Informacja o wyniku postępowania dotyczącego usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej0,02%.1214
.Zgromadzenia publiczne0,03%.1285
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Punkt przystankowy na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1114
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.481
.Informacja o wyniku postępowania ofertowego dla zadania „Punkt przystankowy na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1205
.Zakup urn wyborczych dla Gminy Stare Miasto0,02%.1199
.Terminarz polowań0,03%.1551
.Program opieki nad zabytkami0,02%.1202
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,04%.1728
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,02%.747
.Oferty składane w roku 2016 w trybie art. 19a ustawy0,01%.581
.Ponowne wykorzystanie informacji publicznej0,02%.1102
.Ogólne informacje0,02%.1198
.Informacja na temat rozpatrywanych petycji0,02%.1110
.Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,01%.613
.Podatki 20170,03%.1232
.Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Konin a Gminą Stare Miasto.0,02%.1185
.Wzory wniosków0,36%.17858
.Budżet na 2017r.0,03%.1260
.Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy - 10.01.2017r.0,01%.596
.Wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic0,02%.971
.Informacje o stanie majątkowym radnych0,01%.297
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20170,02%.918
.Plany zamówień0,03%.1448
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2017r.0,02%.888
.Zakup usługi cateringowej0,02%.1037
.Zakup mebli i wyposażenia oddziałów przedszkolnych0,02%.1166
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2017r.0,01%.543
.Obwieszczenie zawiadamiające o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu0,02%.920
.Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego0,01%.662
.Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko0,02%.885
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,00%.200
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20170,01%.703
.ZOG ZOSP RP0,03%.1562
.Wzory ofert, umów i sprawozdań0,02%.919
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej pt. Organizacja żywności dla 550 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu0,01%.570
.Informacje o stanie majątkowym radnych0,03%.1346
.Indywidualna interpretacja podatkowa dot. eksploatacji elektrowni wiatrowej0,02%.992
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 23.07.2017r.0,05%.2271
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2017 roku0,01%.715
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2017 roku0,01%.429
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 23.07.2017r.0,05%.2232
.Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę gruntów rolnych0,01%.708
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,02%.1078
.Wynik drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,01%.688
.Akty prawne0,01%.727
.Uchwały Rady Gminy Stare Miasto0,01%.711
.Żłobki i kluby dziecięce0,02%.1019
.Dzienny Opiekun0,02%.793
.Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy dla spółek wodnych0,01%.722
.Wzory wniosków0,32%.15914
.Wzory wniosków0,32%.15913
.Wzory wniosków0,32%.15912
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia0,02%.789
.Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego0,01%.722
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Żdżary0,01%.587
.Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2018-20220,01%.712
.Projekt budżetu na 2018r.0,01%.609
.Oferty składane w roku 2017 w trybie art. 19a ustawy0,02%.785
.Podatki 20180,02%.1009
.Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Żdżary0,01%.715
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy0,01%.506
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. projektu robót geologicznych (droga DK25)0,01%.527
.Budżet na 2018r.0,02%.913
.Ogłoszenie konkursu na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,01%.556
.Otwarty konkurs ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych0,01%.605
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR.III.7820.41.2017.9 z dnia 12.02.2018r.0,02%.755
.Rekrutacja - rok szkolny 2018/20190,01%.536
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2018r.0,01%.530
.Od marzenia do własnej firmy - informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”0,01%.686
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.7820.41.2017.9 z dnia 12.03.2018r.0,01%.602
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20180,01%.440
.Kampania smogowa0,01%.693
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,01%.545
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomoc społecznej0,01%.719
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DSR-I.7440.2.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.0,01%.287
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.0,00%.33
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 28 lipca 2018r.0,00%.117
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 08 sierpnia 2018r.0,01%.448
.Wybory samorządowe - 21.10.2018r.0,15%.7430
.Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz inwentaryzacji i aktualizac0,01%.568
.Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto0,01%.600
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne0,01%.635
.Oferty składane w roku 2018 w trybie art. 19a ustawy0,01%.535
.Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr IZP.7021.1.2018 z dnia 20.11.2018r.0,01%.665
.Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla rolników z Gminy Stare Miasto na dzierżawę gruntów rolnych0,01%.527
.Podatki 20190,02%.1170
.Sesje 2018-20230,03%.1457
.Interpelacje i zapytania0,02%.918
.Punkt nieodpłatnych porad prawnych0,01%.519
.Budżet na 2019 rok0,02%.850
.Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego dla rolników z Gminy Stare Miasto na dzierżawę gruntów rolnych0,01%.529
.Otwarty konkurs ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2019 roku0,01%.569
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20190,01%.554
.Rekrutacja - rok szkolny 2019/20200,01%.450
.Konsultacje statutów sołectw0,01%.661
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,01%.535
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego Nr PG.6541.2.2018 z dnia 05 lutego 2019r.0,01%.506
.Sesje 2014 - 20180,01%.445
.Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OŚR.655.1.2019 z dnia 12.02.2019r.0,01%.386
.Kontrole zewnętrzne0,01%.568
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,01%.437
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr PG.6540.2.2018 z dnia 28 lutego 2019r.0,01%.515
.Wybór instruktorów kompetencji cyfrowych do przeprowadzenia szkoleń0,01%.311
.Zakup komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń0,01%.414
.Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości0,01%.502
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019r.0,03%.1328
.Strona główna0,00%.68
.ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ELEKTROWNI WIATROWYCH0,01%.463
.Zawiadomienie Starosty Konińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych0,01%.412
.Sprawozdania finansowe0,01%.253
.Sprawozdania finansowe0,01%.289
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej0,00%.60
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście0,00%.123
.Oferty składane w roku 2019 w trybie art. 19a ustawy0,01%.303
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia0,01%.505
.Raport o stanie gminy za rok 20180,01%.607
.Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania \0,01%.547
.Zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie - dostawa używanego ciągnika0,01%.304
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Stare Miasto0,01%.314
.Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina0,01%.278
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13.10.2019r.0,02%.1099
.Referendum - 6 września 2015r.0,01%.420
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,01%.444
.Klauzule informacyjne0,01%.341
.Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.050.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań0,01%.313
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Stare Miasto - Urząd Gminy Stare Miasto0,01%.401
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20200,01%.291
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr PG.6540.2.2019 z dnia 17 stycznia 2020r.0,01%.312
.Rekrutacja - rok szkolny 2020/20210,01%.275
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20200,01%.363
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żdżarach0,00%.167
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście0,00%.195
.Deklaracja dostępności0,01%.260
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,01%.430
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,01%.430
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2020 roku0,00%.223
.Nadzór inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, w miejscowości Żdżary i Barczygłów0,01%.316
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim0,01%.333
.Wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych0,00%.227
.Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych0,00%.216
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,00%.207
.Konkurs na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto0,01%.345
.I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych0,00%.218
.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto i jednostek organizacyjnych gminy0,00%.184
.Koordynator do spraw dostępności0,00%.167
.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów, działka 1860,00%.190
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Janowice0,00%.205
.Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach: Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola Pierwsza i Janowice0,00%.244
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia0,00%.155
.2020_ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA GMINY STARE MIASTO – URZĄD GMINY STARE MIASTO0,00%.209
.Budżet na 2021r.0,00%.184
.Zwrot podatku akcyzowego dla rolników0,00%.129
.Raporty dostępności - stan na dzień 01.01.2021r.0,00%.141
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,02%.957
.Rejestr zmian0,02%.956
.Rejestr zmian0,00%.102
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,02%.942
.Rejestr zmian0,02%.933
.Rejestr zmian0,02%.857
.Rejestr zmian0,02%.856
.Rejestr zmian0,02%.855
.Rejestr zmian0,02%.853
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20200,00%.233
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu0,00%.68
.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.95
.Wnioski o umorzenie podatku0,00%.95
. DOSTAWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z MONTAŻEM0,00%.119
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu0,00%.66
.Wzory wniosków0,07%.3627
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr WN.680.7.2021 z dn. 03.11.2021 w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Krągola0,00%.79
.Podatki 20220,00%.204
.Budżet na 2022r.0,00%.77
.Rekrutacja - rok szkolny 2021/20220,00%.198
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku0,00%.58
.Zawiadomienie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 28/4, 50, 495 obręb Żdżary0,00%.163
.Rejestr zmian0,00%.55
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gm. Stare Miasto – os. Zachód0,00%.44
.Rejestr zmian0,00%.44
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu Nr IR-III.747.14.2022.2 z dnia 28 kwietnia 2022r.0,00%.56
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 30 maja 2022 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.26
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20210,00%.106
.Informacja dot. działek do dzierżawy0,00%.41
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.747.14.2022.2 z dnia 17 czerwca 2022r.0,00%.36
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 595 obręb Krągola0,00%.45
.Wynik przetargu na dzierżawę gruntów rolnych0,00%.18
.Ogłoszenie o drugim przetargu w drodze składania ofert pisemnych0,00%.37
.Platforma zakupowa0,00%.30
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto przeznaczonych do sprzedaży0,00%.36
.Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych0,00%.13
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe0,00%.16
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.12
.Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - do 30 kwietnia 2023r.0,00%.10
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym 0001- Barczygłów, gmina Stare Miasto0,00%.8
.Podatki 20230,00%.6
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe 20230,00%.13
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-V.7840.218.2022.10 z dnia 16 stycznia 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom0,00%.11
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 02 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.62
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr IR-III.7820.35.2022.2 z dnia 06 lutego 2023r.0,00%.13
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-V.7840.218.2022.10 z dnia 27 lutego 2023r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu0,00%.9
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 30 marca 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.2
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr IR-III.7820.35.2022.2 z dnia 03 kwietnia 2023r.0,00%.15
.Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto0,00%.3