Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna2,02%.105801
.Redakcja0,05%.2768
.Statystyka0,19%.10067
.Położenie kontakt0,13%.6932
.Władze0,00%.7
.Wyszukiwarka0,14%.7509
.Wójt Gminy0,00%.9
.Rada Gminy0,00%.78
.Rok 20090,00%.67
.Budżet na 2009r0,10%.5189
.Rada Gminy0,00%.7
.Wójt0,00%.9
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,15%.7985
.Składy Komisji0,00%.12
.Skład Rady0,00%.18
.Uchwały0,04%.2227
.Komisje0,00%.25
.Wójt Gminy0,15%.7812
.Dane adresowe0,19%.10172
.Rejestr zmian4,23%.221001
.Podstawy prawne działania Rady Gminy0,10%.5293
.Dokumenty0,19%.9888
.Informacje o stanie majątkowym0,02%.805
.Rok 20090,00%.9
.Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,13%.6806
.Gimnazjum w Starym Mieście0,12%.6281
.Informacje o stanie majątkowym0,13%.7023
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy0,28%.14479
.Archiwum0,09%.4936
.Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy0,95%.49455
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,04%.2346
.Informacja udostępnianiu na wniosek0,04%.1955
.Zespół Szkól w Żychlinie0,13%.6739
.Rumin0,11%.5789
.Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście0,12%.6359
.Główiew0,06%.3325
.Uchwały0,07%.3876
.Aktualne Przetargi0,01%.314
.Wyniki Przetargów0,53%.27730
.Dane adresowe0,13%.6537
.Żdżary0,07%.3783
.Szkoła Podstawowa w Krągoli0,13%.6693
.Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej0,13%.6613
.Szkoła Podstawowa w Starym Mieście0,13%.6691
.Stare Miasto0,06%.2943
.Numery kont bankowych0,07%.3910
.Podstawy prawne działania0,12%.6144
.Informacje o stanie majątkowym0,10%.5462
.Informacja o stanie majatkowym0,12%.6044
.Kontrole wewnętrzne0,07%.3836
.Nazwa, dane adresowe0,15%.7959
.Skład Rady Gminy0,18%.9187
.Władze Gminy0,15%.8011
.Tryb działania0,12%.6239
.Uchwały Rady Gminy0,17%.8950
.Strategia Rozwoju Gminy0,13%.6738
.Wykaz informacji o środowisku i jego ochronie0,22%.11613
.Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych0,02%.984
.Podstawowe wzory wniosków do pobrania0,12%.6035
.Dane adresowe0,11%.5636
.Staut0,10%.5356
.Majątek publiczny0,11%.5620
.Krągola0,06%.3263
.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa0,11%.5703
.Informacje o stanie majątkowym0,16%.8237
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,06%.2882
.Regulamin Organizacyjny0,14%.7074
.Wzory wniosków0,76%.39749
.Szkoła Podstawowa w Żdżarach0,13%.6930
.Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych0,10%.5214
.Informacja o stanie majatkowym0,11%.5682
.Rejestr Zarządzeń0,10%.5423
.Podstawy prawne działania0,13%.6759
.Informacja o stanie majątkowym0,14%.7367
.Gimnazjum w Liscu Wielkim0,13%.6554
.Statut0,11%.5517
.Szkoła Podstawowa w Ruminie0,11%.5977
.Dane adresowe0,12%.6444
.Lisiec Mały0,12%.6069
.Krągola0,12%.6466
.Kontrole zewnętrzne0,13%.6595
.Stare Miasto0,12%.6316
.Modła Królewska0,12%.6194
.Statut0,12%.6170
.Barczygłów0,12%.6298
.Lisiec Wielki0,10%.5224
.Karsy0,07%.3638
.Rumin0,06%.3278
.Kazimierów0,05%.2846
.Lisiec Wielki0,07%.3778
.Janowice0,07%.3496
.Żychlin0,07%.3917
.Barczygłów0,08%.4126
.Modła Królewska0,06%.3312
.Oświadczenia Majątkowe - Dyrektorzy szkół0,07%.3601
.Oświadczenia Majątkowe - Biblioteka0,07%.3483
.Oświadczenia Majątkowe - Radni0,06%.2976
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,08%.4005
.Zarządzenia Wójta0,07%.3912
.Informacja udostępniana na wniosek0,11%.5926
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,13%.7009
.Żdżary0,11%.5489
.Bicz0,11%.5777
.Główiew0,11%.5849
.Trójka0,10%.5407
.Krągola Pierwsza0,11%.5588
.Żychlin0,11%.5871
.Kazimierów0,11%.5914
.Karsy0,15%.8097
.Janowice0,11%.5670
.Szkoła Podstawowa w Liscu Wielkim0,10%.5119
.Kwestionariusz osobowy0,11%.5487
.Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy0,10%.5295
.Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru0,12%.6070
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,21%.11039
.Program ochrony środowiska dla gminy Stare Miasto0,14%.7366
.Ocena oddziaływania na środowisko0,27%.14287
.Informacje o stanie majątkowym za 2009 rok0,09%.4528
.Ogłoszenia0,11%.5660
.Ogłoszenie0,06%.3011
.Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru0,20%.10225
.Zespół Szkół w Liścu Wielkim0,11%.5507
.Wybory samorządowe 20100,12%.6494
.Uchwały Rady Gminy VI Kadencja0,19%.9815
.Informacje o stanie majątkowym za 2010 rok0,02%.814
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2010-20140,09%.4620
.Budżet na 2011r.0,10%.5451
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,02%.1241
.Konkurs ofert - kultura fizyczna i sport0,05%.2454
.Ogłoszenie - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,04%.2040
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,01%.523
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,04%.2242
.Konkurs ofert na sponsoring IX Dni Staromiejskich0,04%.2058
.Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,05%.2734
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2010 rok0,07%.3896
.Wybory ławników0,09%.4914
.Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Miasto o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruminie0,03%.1708
.Tryb pozakonkursowy0,04%.1842
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto0,04%.2277
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,08%.4093
.Wzory wniosków do pobrania0,02%.819
.Projekt budżetu na 2012r.0,04%.1961
.Podatki 20120,09%.4558
.Otwarte konkursy ofert0,05%.2760
.Zbiór aktów prawa miejscowego0,11%.5778
.Oferty składane w roku 2012 w trybie art. 19a ustawy0,05%.2720
.Budżet na 2012r.0,08%.4350
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej0,08%.4042
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,04%.2141
.Obwieszczenia0,15%.8033
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie0,03%.1468
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Starym Mieście0,03%.1474
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2011 rok0,07%.3635
.Informacje0,07%.3414
.System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:20090,08%.4109
.Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Miasto0,06%.3049
.Ogłoszenia0,04%.1991
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,04%.2026
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,03%.1398
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 219/170,03%.1385
.Budżet na 2013r.0,07%.3795
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 17.01.2013r.0,06%.3374
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,03%.1808
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2013r.0,04%.2197
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1586
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1577
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy Stare Miasto realizowanych w 2013 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,04%.2330
.Informacja dot. działek do dzierżawy0,02%.1005
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2013r. dotyczących profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1649
.Informacja Starosty Konińskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków0,03%.1764
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stare Miasto przeznaczonego do powierzenia organizacjom pozarządowym w 2013r.0,03%.1564
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stare Miasto w roku 2013 - prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych0,04%.1978
.Rozstrzygnięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1659
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2012 rok0,06%.3169
.Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rolne w trybie przetargu - Żdżary0,03%.1531
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1545
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele rolne0,03%.1405
.Oferty składane w roku 2013 w trybie art. 19a ustawy0,04%.2092
.Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1495
.Konsultacje społeczne ws. projektu Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej0,03%.1746
.Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres 5 lat0,03%.1556
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1323
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,00%.189
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,03%.1701
.Podatki 20130,05%.2415
.Podatki 20140,05%.2837
.Informacja o wynikach IV przetargu ustnego nieograniczonego0,03%.1735
.Ogłoszenie konkursu na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,03%.1617
.Budżet na 2014r.0,05%.2813
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2014r.0,03%.1828
.Pozwolenia wodno-prawne0,06%.3355
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014r.0,05%.2472
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2014 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,03%.1697
.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1803
.Rokowania na sprzedaż nieruchomości po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym0,03%.1694
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2014 r.0,03%.1643
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2013 rok0,04%.2206
.Statut0,06%.2985
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Statut0,06%.2984
.Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej0,03%.1348
.Informacja o wynikach rokowań0,03%.1450
.Informacja o nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,03%.1440
.Wybory samorządowe 20140,07%.3443
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,04%.2011
.Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie0,05%.2412
.Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”0,02%.887
.Pomoc de minimis0,04%.2128
.Oferty składane w roku 2014 w trybie art. 19a ustawy0,02%.1128
.Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014-2018)0,13%.7019
.Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w 2014r.0,04%.1912
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2014-20180,04%.1931
.Strona główna4,07%.212904
.Statystyka0,07%.3582
.Rejestr zmian4,61%.240904
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2015r.0,03%.1585
.Pomoc0,05%.2529
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawe paliwa poprzez tankowanie z dystrybutora paliwa dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście (z/siedz.) Żychlinie0,00%.106
.Uchwała ws. przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie0,04%.2249
.Wzory wniosków o przyznanie nagród0,04%.2007
.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.0,04%.1875
.Inwestycje celu publicznego - obwieszczenia0,03%.1380
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,02%.1140
.Informacja o zmianach w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności0,03%.1565
.Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-20250,03%.1752
.Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-20250,01%.772
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2015 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,03%.1387
.Przewodnik po Urzędzie0,05%.2356
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1419
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,03%.1411
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Liścu Wielkim0,02%.933
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żdżarach0,02%.843
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,02%.1297
.Wzory wniosków0,56%.29347
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2819
.Wzory wniosków0,56%.29343
.Wzory wniosków0,56%.29326
.Wzory wniosków0,56%.29136
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2804
.Wzory wniosków0,56%.29132
.Wzory wniosków0,56%.29119
.Wzory wniosków0,56%.29114
.Wzory wniosków0,56%.29108
.Wzory wniosków0,56%.29104
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Miasto0,04%.1899
.Wzory wniosków0,55%.28790
.Wzory wniosków0,55%.28785
.Wzory wniosków0,55%.28779
.Wzory wniosków0,55%.28771
.Wzory wniosków0,55%.28767
.Wzory wniosków0,55%.28758
.Wzory wniosków0,55%.28755
.Wzory wniosków0,55%.28752
.Wzory wniosków0,55%.28748
.Wzory wniosków0,55%.28745
.Wzory wniosków0,55%.28741
.Wzory wniosków0,55%.28735
.Wzory wniosków0,55%.28732
.Wzory wniosków0,55%.28729
.Wzory wniosków0,55%.28726
.Wzory wniosków0,55%.28723
.Wzory wniosków0,55%.28720
.Wzory wniosków0,55%.28717
.Wzory wniosków0,55%.28714
.Wzory wniosków0,55%.28708
.Wzory wniosków0,55%.28704
.Wzory wniosków0,55%.28701
.Wzory wniosków0,55%.28698
.Wzory wniosków0,55%.28694
.Wzory wniosków0,55%.28689
.Wzory wniosków0,55%.28686
.Wzory wniosków0,55%.28682
.Wzory wniosków0,55%.28679
.Wzory wniosków0,55%.28676
.Wzory wniosków0,55%.28672
.Wzory wniosków0,55%.28668
.Wzory wniosków0,55%.28665
.Wzory wniosków0,55%.28660
.Wzory wniosków0,55%.28659
.Wzory wniosków0,55%.28655
.Wzory wniosków0,55%.28651
.Wzory wniosków0,55%.28648
.Wzory wniosków0,55%.28645
.Wzory wniosków0,55%.28642
.Wzory wniosków0,55%.28639
.Wzory wniosków0,55%.28636
.Wzory wniosków0,55%.28632
.Wzory wniosków0,55%.28629
.Wzory wniosków0,55%.28626
.Wzory wniosków0,55%.28622
.Wzory wniosków0,55%.28617
.Wzory wniosków0,55%.28614
.Wzory wniosków0,55%.28611
.Wzory wniosków0,55%.28608
.Wzory wniosków0,55%.28605
.Wzory wniosków0,55%.28602
.Wzory wniosków0,55%.28599
.Wzory wniosków0,55%.28596
.Wzory wniosków0,55%.28593
.Wzory wniosków0,55%.28590
.Wzory wniosków0,55%.28587
.Wzory wniosków0,55%.28584
.Wzory wniosków0,55%.28581
.Wzory wniosków0,55%.28576
.Wzory wniosków0,55%.28572
.Wzory wniosków0,55%.28569
.Wzory wniosków0,55%.28566
.Wzory wniosków0,55%.28563
.Wzory wniosków0,55%.28560
.Wzory wniosków0,55%.28557
.Wzory wniosków0,55%.28554
.Wzory wniosków0,55%.28551
.Wzory wniosków0,55%.28547
.Wzory wniosków0,55%.28544
.Wzory wniosków0,55%.28541
.Wzory wniosków0,55%.28538
.Wzory wniosków0,55%.28534
.Wzory wniosków0,55%.28531
.Wzory wniosków0,55%.28487
.Wzory wniosków0,55%.28483
.Wzory wniosków0,55%.28480
.Wzory wniosków0,55%.28477
.Wzory wniosków0,54%.28474
.Wzory wniosków0,54%.28470
.Wzory wniosków0,54%.28467
.Wzory wniosków0,54%.28464
.Wzory wniosków0,54%.28460
.Wzory wniosków0,54%.28455
.Wzory wniosków0,54%.28451
.Wzory wniosków0,54%.28447
.Wzory wniosków0,54%.28444
.Wzory wniosków0,54%.28441
.Wzory wniosków0,54%.28438
.Wzory wniosków0,54%.28435
.Wzory wniosków0,54%.28432
.Wzory wniosków0,54%.28427
.Wzory wniosków0,54%.28423
.Wzory wniosków0,54%.28420
.Wzory wniosków0,54%.28416
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2767
.Wzory wniosków0,54%.28412
.Wzory wniosków0,54%.28399
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2759
.Wzory wniosków0,54%.28395
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście0,02%.914
.Referendum - 6 września 2015r.0,04%.1842
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2014 rok0,02%.1165
. Informacja Wójta Gminy Stare Miasto o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości0,02%.1118
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 25.10.2015r.0,03%.1556
.Udzielanie dotacji - podstawy prawne0,03%.1562
.Zestawienie udzielonych dotacji0,03%.1814
.Wzory wniosków i sprawozdań0,03%.1675
.Zarządzenia0,04%.2304
.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych0,03%.1575
.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,04%.2066
.Rejestr Działalności Regulowanej - odpady komunalne0,03%.1791
.Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadów zielonych0,03%.1351
.Regulamin utrzymania czystości i porządku0,03%.1531
.Informacja o firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny0,02%.1304
.Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Stare Miasto0,03%.1479
.Informacja o firmie odbierającej odpady0,03%.1461
.Informacja o punkcie zbierania przeterminowanych leków0,03%.1632
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Miasto za 2013 rok0,01%.479
.Informacja na temat gospodarki odpadami0,04%.2128
.Harmonogram odbioru odpadów0,06%.3238
.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi0,02%.1298
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Żychlinie0,03%.1542
.Projekt Budżetu na rok 20160,01%.643
.Podatki 20160,04%.1951
. Budżet na 2016r.0,03%.1437
.Wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych0,03%.1417
.Budowa drogi lokalnej w miejscowości Barczygłów cz. 20,03%.1315
.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia0,03%.1369
.Budowa drogi lokalnej w miejscowości Barczygłów0,02%.1032
.Otwarty konkurs ofert z zakresu organizacji żywności0,82%.42838
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2016r.0,02%.812
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,02%.821
.Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO 2014 Poddziałanie 8.1.1.0,01%.264
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego kultury fizycznej i sportu0,01%.679
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji żywności0,01%.603
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,01%.646
.Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2.0,02%.1033
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2015 rok0,01%.713
.Informacja o wynikach otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2.0,02%.1026
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi dla rowerów na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1027
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Barczygłowie0,01%.372
.Informacja o wyniku postępowania dotyczącego usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej0,02%.1247
.Zgromadzenia publiczne0,03%.1313
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Punkt przystankowy na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1171
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.546
.Informacja o wyniku postępowania ofertowego dla zadania „Punkt przystankowy na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1241
.Zakup urn wyborczych dla Gminy Stare Miasto0,02%.1303
.Terminarz polowań0,03%.1600
.Program opieki nad zabytkami0,02%.1232
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,03%.1773
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,01%.765
.Oferty składane w roku 2016 w trybie art. 19a ustawy0,01%.736
.Ponowne wykorzystanie informacji publicznej0,02%.1144
.Ogólne informacje0,02%.1240
.Informacja na temat rozpatrywanych petycji0,02%.1148
.Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,01%.631
.Podatki 20170,02%.1268
.Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Konin a Gminą Stare Miasto.0,02%.1213
.Wzory wniosków0,38%.19872
.Budżet na 2017r.0,02%.1283
.Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy - 10.01.2017r.0,01%.622
.Wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic0,02%.1000
.Informacje o stanie majątkowym radnych0,01%.309
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20170,02%.945
.Plany zamówień0,03%.1525
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2017r.0,02%.906
.Zakup usługi cateringowej0,02%.1069
.Zakup mebli i wyposażenia oddziałów przedszkolnych0,02%.1190
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2017r.0,01%.574
.Obwieszczenie zawiadamiające o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu0,02%.957
.Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego0,01%.679
.Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko0,02%.920
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,00%.219
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20170,01%.719
.ZOG ZOSP RP0,03%.1736
.Wzory ofert, umów i sprawozdań0,02%.948
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej pt. Organizacja żywności dla 550 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu0,01%.588
.Informacje o stanie majątkowym radnych0,03%.1454
.Indywidualna interpretacja podatkowa dot. eksploatacji elektrowni wiatrowej0,02%.1044
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 23.07.2017r.0,04%.2342
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2017 roku0,01%.738
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2017 roku0,01%.454
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 23.07.2017r.0,04%.2303
.Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę gruntów rolnych0,02%.941
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,02%.1111
.Wynik drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,01%.713
.Akty prawne0,01%.750
.Uchwały Rady Gminy Stare Miasto0,01%.749
.Żłobki i kluby dziecięce0,02%.1053
.Dzienny Opiekun0,02%.834
.Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy dla spółek wodnych0,01%.768
.Wzory wniosków0,34%.17928
.Wzory wniosków0,34%.17927
.Wzory wniosków0,34%.17926
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia0,02%.821
.Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego0,01%.752
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Żdżary0,02%.809
.Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2018-20220,01%.762
.Projekt budżetu na 2018r.0,01%.628
.Oferty składane w roku 2017 w trybie art. 19a ustawy0,02%.817
.Podatki 20180,02%.1037
.Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Żdżary0,01%.755
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy0,01%.534
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. projektu robót geologicznych (droga DK25)0,01%.556
.Budżet na 2018r.0,02%.945
.Ogłoszenie konkursu na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,01%.582
.Otwarty konkurs ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych0,01%.626
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR.III.7820.41.2017.9 z dnia 12.02.2018r.0,01%.776
.Rekrutacja - rok szkolny 2018/20190,01%.602
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2018r.0,01%.557
.Od marzenia do własnej firmy - informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”0,01%.719
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.7820.41.2017.9 z dnia 12.03.2018r.0,01%.639
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20180,01%.483
.Kampania smogowa0,01%.729
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,01%.724
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomoc społecznej0,01%.744
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DSR-I.7440.2.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.0,01%.298
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.0,00%.35
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 28 lipca 2018r.0,00%.119
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 08 sierpnia 2018r.0,01%.477
.Wybory samorządowe - 21.10.2018r.0,15%.7732
.Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz inwentaryzacji i aktualizac0,01%.602
.Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto0,01%.635
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne0,01%.702
.Oferty składane w roku 2018 w trybie art. 19a ustawy0,01%.565
.Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr IZP.7021.1.2018 z dnia 20.11.2018r.0,01%.714
.Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla rolników z Gminy Stare Miasto na dzierżawę gruntów rolnych0,01%.563
.Podatki 20190,02%.1200
.Sesje 2018-20230,03%.1499
.Interpelacje i zapytania0,02%.965
.Punkt nieodpłatnych porad prawnych0,01%.616
.Budżet na 2019 rok0,02%.1046
.Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego dla rolników z Gminy Stare Miasto na dzierżawę gruntów rolnych0,01%.550
.Otwarty konkurs ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2019 roku0,01%.604
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20190,01%.596
.Rekrutacja - rok szkolny 2019/20200,01%.485
.Konsultacje statutów sołectw0,01%.689
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,01%.586
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego Nr PG.6541.2.2018 z dnia 05 lutego 2019r.0,01%.620
.Sesje 2014 - 20180,01%.477
.Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OŚR.655.1.2019 z dnia 12.02.2019r.0,01%.420
.Kontrole zewnętrzne0,01%.601
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,01%.464
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr PG.6540.2.2018 z dnia 28 lutego 2019r.0,01%.537
.Wybór instruktorów kompetencji cyfrowych do przeprowadzenia szkoleń0,01%.349
.Zakup komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń0,01%.447
.Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości0,01%.533
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019r.0,03%.1439
.Strona główna0,00%.189
.ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ELEKTROWNI WIATROWYCH0,01%.503
.Zawiadomienie Starosty Konińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych0,01%.443
.Sprawozdania finansowe0,01%.274
.Sprawozdania finansowe0,01%.309
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej0,00%.67
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście0,00%.140
.Oferty składane w roku 2019 w trybie art. 19a ustawy0,01%.326
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia0,01%.542
.Raport o stanie gminy za rok 20180,01%.657
.Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania \0,01%.622
.Zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie - dostawa używanego ciągnika0,01%.329
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Stare Miasto0,01%.358
.Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina0,01%.315
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13.10.2019r.0,02%.1199
.Referendum - 6 września 2015r.0,01%.466
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,01%.583
.Klauzule informacyjne0,01%.366
.Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.050.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań0,01%.393
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Stare Miasto - Urząd Gminy Stare Miasto0,01%.446
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20200,01%.334
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr PG.6540.2.2019 z dnia 17 stycznia 2020r.0,01%.343
.Rekrutacja - rok szkolny 2020/20210,01%.291
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20200,01%.394
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żdżarach0,01%.417
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście0,00%.221
.Deklaracja dostępności0,01%.285
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,01%.458
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,01%.458
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2020 roku0,00%.245
.Nadzór inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, w miejscowości Żdżary i Barczygłów0,01%.344
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim0,01%.385
.Wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych0,00%.253
.Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych0,00%.257
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,00%.233
.Konkurs na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto0,01%.380
.I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych0,00%.254
.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto i jednostek organizacyjnych gminy0,00%.214
.Koordynator do spraw dostępności0,00%.188
.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów, działka 1860,00%.249
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Janowice0,00%.250
.Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach: Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola Pierwsza i Janowice0,01%.304
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia0,00%.176
.2020_ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA GMINY STARE MIASTO – URZĄD GMINY STARE MIASTO0,00%.251
.Budżet na 2021r.0,00%.243
.Zwrot podatku akcyzowego dla rolników0,00%.207
.Raporty dostępności - stan na dzień 01.01.2021r.0,00%.181
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,02%.1203
.Rejestr zmian0,02%.1202
.Rejestr zmian0,00%.131
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,02%.1188
.Rejestr zmian0,02%.1179
.Rejestr zmian0,02%.1103
.Rejestr zmian0,02%.1102
.Rejestr zmian0,02%.1101
.Rejestr zmian0,02%.1099
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20200,01%.346
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu0,00%.97
.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.137
.Wnioski o umorzenie podatku0,00%.178
. DOSTAWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z MONTAŻEM0,00%.155
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu0,01%.279
.Wzory wniosków0,11%.5641
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr WN.680.7.2021 z dn. 03.11.2021 w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Krągola0,00%.117
.Podatki 20220,01%.292
.Budżet na 2022r.0,00%.106
.Rekrutacja - rok szkolny 2021/20220,00%.242
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku0,00%.80
.Zawiadomienie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 28/4, 50, 495 obręb Żdżary0,00%.197
.Rejestr zmian0,00%.80
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gm. Stare Miasto – os. Zachód0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.83
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu Nr IR-III.747.14.2022.2 z dnia 28 kwietnia 2022r.0,00%.87
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 30 maja 2022 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.177
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20210,00%.180
.Informacja dot. działek do dzierżawy0,00%.69
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.747.14.2022.2 z dnia 17 czerwca 2022r.0,00%.57
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 595 obręb Krągola0,00%.70
.Wynik przetargu na dzierżawę gruntów rolnych0,00%.35
.Ogłoszenie o drugim przetargu w drodze składania ofert pisemnych0,00%.61
.Platforma zakupowa0,00%.54
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto przeznaczonych do sprzedaży0,00%.67
.Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych0,00%.33
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe0,00%.32
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.53
.Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - do 30 kwietnia 2023r.0,00%.34
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym 0001- Barczygłów, gmina Stare Miasto0,00%.36
.Podatki 20230,00%.138
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe 20230,00%.45
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-V.7840.218.2022.10 z dnia 16 stycznia 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom0,00%.245
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 02 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.85
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr IR-III.7820.35.2022.2 z dnia 06 lutego 2023r.0,00%.46
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-V.7840.218.2022.10 z dnia 27 lutego 2023r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu0,00%.35
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 30 marca 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.26
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr IR-III.7820.35.2022.2 z dnia 03 kwietnia 2023r.0,00%.115
.Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto0,00%.23
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.43
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.42
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.42
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.41
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20220,00%.150
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe 2023 - sprzedaż końcowa0,00%.33
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.217
.Rejestr zmian0,00%.216
.Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.195
.Rejestr zmian0,00%.194
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości na cel inwestycji drogowe0,00%.17
.Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych0,01%.287
.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2023-20260,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,00%.85
.Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych0,00%.107
.Sprawozdanie z przebiegu konsultacji0,00%.17
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DKS-V.7440.12.2023 z dnia 02 października 2023r.0,00%.21
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany0,00%.16
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DKS-V.7440.12.2023 z dnia 20 października 2023r.0,00%.39
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7440.12.2023 z dnia 03.11.2023r.0,00%.53
.Konkurs na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto0,00%.47
.Podatki 20240,00%.22
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DKS-V.7440.12.2023 z dnia 14 grudnia 2023r.0,00%.46
. Oferty składane w roku 2024 w trybie art. 19a ustawy0,00%.22
.Budżet na 2024r.0,00%.52
.Informacja o możliwości składania uwag i wniosków0,00%.14
.Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie przedsięwzięcia z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Stare Miasto - 2024 rok0,00%.13
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym ograniczonym0,00%.18
.Konsultacje społeczne ws. podziału Sołectwa Stare Miasto0,00%.21
.Konsultacje społeczne ws. podziału Sołectwa Rumin0,00%.132
.Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Miasto przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym0,00%.13
.PTASIA GRYPA - KOMUNIKAT0,00%.11
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 21 lutego 2024 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.10
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości na cel inwestycji drogowe realizowanej p0,00%.8
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 09.06.2024r.0,00%.101
.ZAPYTANIE OFERTOWE - KONSERWACJA I RESTAURACJA POLICHROMII W KAPLICY ŚW. KAZIMIERZA W KOŚCIELE PW. ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W STARYM MIEŚCIE0,00%.7
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 03 kwietnia 2024 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.1
.Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko0,00%.1


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko