Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna2,11%.105749
.Redakcja0,06%.2768
.Statystyka0,20%.10046
.Położenie kontakt0,13%.6571
.Władze0,00%.7
.Wyszukiwarka0,14%.7000
.Wójt Gminy0,00%.9
.Rada Gminy0,00%.77
.Rok 20090,00%.66
.Budżet na 2009r0,10%.5174
.Rada Gminy0,00%.7
.Wójt0,00%.9
.Sprawozdanie z wykonania budżetu0,16%.7945
.Składy Komisji0,00%.12
.Skład Rady0,00%.18
.Uchwały0,04%.2204
.Komisje0,00%.25
.Wójt Gminy0,15%.7740
.Dane adresowe0,20%.10120
.Rejestr zmian4,40%.220996
.Podstawy prawne działania Rady Gminy0,11%.5280
.Dokumenty0,20%.9848
.Informacje o stanie majątkowym0,02%.805
.Rok 20090,00%.9
.Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,13%.6779
.Gimnazjum w Starym Mieście0,12%.6217
.Informacje o stanie majątkowym0,14%.6969
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracy0,29%.14437
.Archiwum0,10%.4902
.Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy0,98%.49273
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,05%.2323
.Informacja udostępnianiu na wniosek0,04%.1946
.Zespół Szkól w Żychlinie0,13%.6716
.Rumin0,11%.5752
.Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście0,13%.6345
.Główiew0,06%.3252
.Uchwały0,08%.3862
.Aktualne Przetargi0,01%.306
.Wyniki Przetargów0,55%.27703
.Dane adresowe0,13%.6503
.Żdżary0,07%.3731
.Szkoła Podstawowa w Krągoli0,13%.6655
.Szkoła Podstawowa w Modle Królewskiej0,13%.6570
.Szkoła Podstawowa w Starym Mieście0,13%.6644
.Stare Miasto0,06%.2791
.Numery kont bankowych0,08%.3872
.Podstawy prawne działania0,12%.6118
.Informacje o stanie majątkowym0,11%.5449
.Informacja o stanie majatkowym0,12%.6007
.Kontrole wewnętrzne0,08%.3810
.Nazwa, dane adresowe0,16%.7942
.Skład Rady Gminy0,18%.9147
.Władze Gminy0,16%.7968
.Tryb działania0,12%.6207
.Uchwały Rady Gminy0,18%.8932
.Strategia Rozwoju Gminy0,13%.6715
.Wykaz informacji o środowisku i jego ochronie0,23%.11600
.Podmioty posiadające zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości płynnych0,02%.977
.Podstawowe wzory wniosków do pobrania0,12%.6015
.Dane adresowe0,11%.5610
.Staut0,11%.5341
.Majątek publiczny0,11%.5586
.Krągola0,06%.3218
.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa0,11%.5645
.Informacje o stanie majątkowym0,16%.8204
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,06%.2859
.Regulamin Organizacyjny0,14%.7031
.Wzory wniosków0,77%.38478
.Szkoła Podstawowa w Żdżarach0,14%.6878
.Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych0,10%.5202
.Informacja o stanie majatkowym0,11%.5635
.Rejestr Zarządzeń0,10%.5175
.Podstawy prawne działania0,13%.6747
.Informacja o stanie majątkowym0,15%.7333
.Gimnazjum w Liscu Wielkim0,13%.6541
.Statut0,11%.5483
.Szkoła Podstawowa w Ruminie0,12%.5965
.Dane adresowe0,13%.6417
.Lisiec Mały0,12%.6038
.Krągola0,13%.6426
.Kontrole zewnętrzne0,13%.6578
.Stare Miasto0,12%.6257
.Modła Królewska0,12%.6159
.Statut0,12%.6140
.Barczygłów0,12%.6269
.Lisiec Wielki0,10%.5199
.Karsy0,07%.3577
.Rumin0,06%.3232
.Kazimierów0,06%.2811
.Lisiec Wielki0,07%.3717
.Janowice0,07%.3431
.Żychlin0,08%.3876
.Barczygłów0,08%.4079
.Modła Królewska0,07%.3268
.Oświadczenia Majątkowe - Dyrektorzy szkół0,07%.3579
.Oświadczenia Majątkowe - Biblioteka0,07%.3432
.Oświadczenia Majątkowe - Radni0,06%.2921
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,08%.3914
.Zarządzenia Wójta0,08%.3901
.Informacja udostępniana na wniosek0,12%.5908
.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej0,14%.6984
.Żdżary0,11%.5437
.Bicz0,11%.5737
.Główiew0,12%.5802
.Trójka0,11%.5379
.Krągola Pierwsza0,11%.5573
.Żychlin0,12%.5854
.Kazimierów0,11%.5771
.Karsy0,16%.8055
.Janowice0,11%.5640
.Szkoła Podstawowa w Liscu Wielkim0,10%.5109
.Kwestionariusz osobowy0,11%.5462
.Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy0,10%.5265
.Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru0,12%.6050
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,22%.11028
.Program ochrony środowiska dla gminy Stare Miasto0,15%.7321
.Ocena oddziaływania na środowisko0,28%.14173
.Informacje o stanie majątkowym za 2009 rok0,09%.4508
.Ogłoszenia0,11%.5641
.Ogłoszenie0,06%.3000
.Informacja o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru0,20%.10198
.Zespół Szkół w Liścu Wielkim0,11%.5478
.Wybory samorządowe 20100,13%.6473
.Uchwały Rady Gminy VI Kadencja0,19%.9774
.Informacje o stanie majątkowym za 2010 rok0,02%.793
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2010-20140,09%.4609
.Budżet na 2011r.0,11%.5427
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,02%.1226
.Konkurs ofert - kultura fizyczna i sport0,05%.2438
.Ogłoszenie - Szkoła Podstawowa w Barczygłowie0,04%.1998
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,01%.512
.Konkurs ofert na realizację zadań pożytku publicznego - ponowny konkurs0,04%.2228
.Konkurs ofert na sponsoring IX Dni Staromiejskich0,04%.2037
.Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego0,05%.2716
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2010 rok0,08%.3857
.Wybory ławników0,10%.4888
.Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Miasto o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruminie0,03%.1690
.Tryb pozakonkursowy0,04%.1809
.Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto0,05%.2265
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,08%.4072
.Wzory wniosków do pobrania0,02%.807
.Projekt budżetu na 2012r.0,04%.1949
.Podatki 20120,09%.4538
.Otwarte konkursy ofert0,05%.2740
.Zbiór aktów prawa miejscowego0,11%.5749
.Oferty składane w roku 2012 w trybie art. 19a ustawy0,05%.2699
.Budżet na 2012r.0,09%.4332
.Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej0,08%.4021
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,04%.2108
.Obwieszczenia0,16%.8009
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Żychlinie0,03%.1459
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Starym Mieście0,03%.1453
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2011 rok0,07%.3618
.Informacje0,07%.3394
.System zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:20090,08%.4073
.Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stare Miasto0,06%.3027
.Ogłoszenia0,04%.1969
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,04%.2007
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości0,03%.1381
.Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nr ewid. 219/170,03%.1347
.Budżet na 2013r.0,08%.3774
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 17.01.2013r.0,07%.3359
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,04%.1783
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2013r.0,04%.2183
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1571
.Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1547
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych gminy Stare Miasto realizowanych w 2013 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,05%.2309
.Informacja dot. działek do dzierżawy0,02%.993
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2013r. dotyczących profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1639
.Informacja Starosty Konińskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków0,03%.1747
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stare Miasto przeznaczonego do powierzenia organizacjom pozarządowym w 2013r.0,03%.1546
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Stare Miasto w roku 2013 - prowadzenie 2 świetlic socjoterapeutycznych0,04%.1956
.Rozstrzygnięcie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1643
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2012 rok0,06%.3152
.Wykaz nieruchomości do dzierżawy na cele rolne w trybie przetargu - Żdżary0,03%.1522
.Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1525
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony na dzierżawę gruntów z przeznaczeniem na cele rolne0,03%.1383
.Oferty składane w roku 2013 w trybie art. 19a ustawy0,04%.2076
.Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1483
.Konsultacje społeczne ws. projektu Uchwały Rady Gminy Stare Miasto w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej0,03%.1727
.Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów na cele rolne na okres 5 lat0,03%.1545
.Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.1308
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,00%.179
.Konsultacje w sprawie "Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”0,03%.1687
.Podatki 20130,05%.2398
.Podatki 20140,06%.2816
.Informacja o wynikach IV przetargu ustnego nieograniczonego0,03%.1717
.Ogłoszenie konkursu na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,03%.1596
.Budżet na 2014r.0,06%.2784
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2014r.0,04%.1816
.Pozwolenia wodno-prawne0,07%.3328
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25.05.2014r.0,05%.2451
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2014 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,03%.1667
.Otwarty konkurs ofert na realizację w 2014r. zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,04%.1769
.Rokowania na sprzedaż nieruchomości po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym0,03%.1683
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2014 r.0,03%.1621
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2013 rok0,04%.2187
.Statut0,06%.2955
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Statut0,06%.2954
.Zarządzenie Wójta Gminy Stare Miasto w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej0,03%.1334
.Informacja o wynikach rokowań0,03%.1427
.Informacja o nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,03%.1414
.Wybory samorządowe 20140,07%.3409
.Wykaz nieruchomości do sprzedaży w trybie bez przetargu0,04%.1989
.Przyznane nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki w sporcie0,05%.2389
.Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Gminy Stare Miasto z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”0,02%.880
.Pomoc de minimis0,04%.2108
.Oferty składane w roku 2014 w trybie art. 19a ustawy0,02%.1119
.Uchwały Rady Gminy VII Kadencji (2014-2018)0,14%.6986
.Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w 2014r.0,04%.1893
.Informacja o stanie majątkowym radnych na początku kadencji 2014-20180,04%.1911
.Strona główna4,05%.203255
.Statystyka0,07%.3443
.Rejestr zmian4,28%.214758
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2015r.0,03%.1571
.Pomoc0,05%.2523
.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawe paliwa poprzez tankowanie z dystrybutora paliwa dla pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście (z/siedz.) Żychlinie0,00%.92
.Uchwała ws. przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w sporcie0,04%.2231
.Wzory wniosków o przyznanie nagród0,04%.1984
.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2015r.0,04%.1853
.Inwestycje celu publicznego - obwieszczenia0,03%.1355
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,02%.1132
.Informacja o zmianach w zakresie Urzędu Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencji ludności0,03%.1514
.Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-20250,03%.1722
.Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2015-20250,01%.750
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Stare Miasto realizowanych w 2015 roku dotyczących kultury fizycznej i sportu.0,03%.1364
.Przewodnik po Urzędzie0,04%.2217
.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1405
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,03%.1399
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Liścu Wielkim0,02%.909
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żdżarach0,02%.827
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,03%.1275
.Wzory wniosków0,56%.28076
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2728
.Wzory wniosków0,56%.28072
.Wzory wniosków0,56%.28055
.Wzory wniosków0,55%.27865
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2713
.Wzory wniosków0,55%.27861
.Wzory wniosków0,55%.27848
.Wzory wniosków0,55%.27843
.Wzory wniosków0,55%.27837
.Wzory wniosków0,55%.27833
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Miasto0,04%.1875
.Wzory wniosków0,55%.27519
.Wzory wniosków0,55%.27514
.Wzory wniosków0,55%.27508
.Wzory wniosków0,55%.27500
.Wzory wniosków0,55%.27496
.Wzory wniosków0,55%.27487
.Wzory wniosków0,55%.27484
.Wzory wniosków0,55%.27481
.Wzory wniosków0,55%.27477
.Wzory wniosków0,55%.27474
.Wzory wniosków0,55%.27470
.Wzory wniosków0,55%.27464
.Wzory wniosków0,55%.27461
.Wzory wniosków0,55%.27458
.Wzory wniosków0,55%.27455
.Wzory wniosków0,55%.27452
.Wzory wniosków0,55%.27449
.Wzory wniosków0,55%.27446
.Wzory wniosków0,55%.27443
.Wzory wniosków0,55%.27437
.Wzory wniosków0,55%.27433
.Wzory wniosków0,55%.27430
.Wzory wniosków0,55%.27427
.Wzory wniosków0,55%.27423
.Wzory wniosków0,55%.27418
.Wzory wniosków0,55%.27415
.Wzory wniosków0,55%.27411
.Wzory wniosków0,55%.27408
.Wzory wniosków0,55%.27405
.Wzory wniosków0,55%.27401
.Wzory wniosków0,55%.27397
.Wzory wniosków0,55%.27394
.Wzory wniosków0,55%.27389
.Wzory wniosków0,55%.27388
.Wzory wniosków0,55%.27384
.Wzory wniosków0,55%.27380
.Wzory wniosków0,55%.27377
.Wzory wniosków0,55%.27374
.Wzory wniosków0,54%.27371
.Wzory wniosków0,54%.27368
.Wzory wniosków0,54%.27365
.Wzory wniosków0,54%.27361
.Wzory wniosków0,54%.27358
.Wzory wniosków0,54%.27355
.Wzory wniosków0,54%.27351
.Wzory wniosków0,54%.27346
.Wzory wniosków0,54%.27343
.Wzory wniosków0,54%.27340
.Wzory wniosków0,54%.27337
.Wzory wniosków0,54%.27334
.Wzory wniosków0,54%.27331
.Wzory wniosków0,54%.27328
.Wzory wniosków0,54%.27325
.Wzory wniosków0,54%.27322
.Wzory wniosków0,54%.27319
.Wzory wniosków0,54%.27316
.Wzory wniosków0,54%.27313
.Wzory wniosków0,54%.27310
.Wzory wniosków0,54%.27305
.Wzory wniosków0,54%.27301
.Wzory wniosków0,54%.27298
.Wzory wniosków0,54%.27295
.Wzory wniosków0,54%.27292
.Wzory wniosków0,54%.27289
.Wzory wniosków0,54%.27286
.Wzory wniosków0,54%.27283
.Wzory wniosków0,54%.27280
.Wzory wniosków0,54%.27276
.Wzory wniosków0,54%.27273
.Wzory wniosków0,54%.27270
.Wzory wniosków0,54%.27267
.Wzory wniosków0,54%.27263
.Wzory wniosków0,54%.27260
.Wzory wniosków0,54%.27216
.Wzory wniosków0,54%.27212
.Wzory wniosków0,54%.27209
.Wzory wniosków0,54%.27206
.Wzory wniosków0,54%.27203
.Wzory wniosków0,54%.27199
.Wzory wniosków0,54%.27196
.Wzory wniosków0,54%.27193
.Wzory wniosków0,54%.27189
.Wzory wniosków0,54%.27184
.Wzory wniosków0,54%.27180
.Wzory wniosków0,54%.27176
.Wzory wniosków0,54%.27173
.Wzory wniosków0,54%.27170
.Wzory wniosków0,54%.27167
.Wzory wniosków0,54%.27164
.Wzory wniosków0,54%.27161
.Wzory wniosków0,54%.27156
.Wzory wniosków0,54%.27152
.Wzory wniosków0,54%.27149
.Wzory wniosków0,54%.27145
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2676
.Wzory wniosków0,54%.27141
.Wzory wniosków0,54%.27128
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,05%.2668
.Wzory wniosków0,54%.27124
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście0,02%.893
.Referendum - 6 września 2015r.0,04%.1822
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2014 rok0,02%.1145
. Informacja Wójta Gminy Stare Miasto o dzierżawie i sprzedaży nieruchomości0,02%.1096
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 25.10.2015r.0,03%.1537
.Udzielanie dotacji - podstawy prawne0,03%.1546
.Zestawienie udzielonych dotacji0,04%.1799
.Wzory wniosków i sprawozdań0,03%.1649
.Zarządzenia0,04%.2237
.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych0,03%.1547
.Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi0,04%.2018
.Rejestr Działalności Regulowanej - odpady komunalne0,04%.1765
.Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadów zielonych0,03%.1329
.Regulamin utrzymania czystości i porządku0,03%.1482
.Informacja o firmie odbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny0,03%.1280
.Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Stare Miasto0,03%.1445
.Informacja o firmie odbierającej odpady0,03%.1431
.Informacja o punkcie zbierania przeterminowanych leków0,03%.1611
.Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stare Miasto za 2013 rok0,01%.465
.Informacja na temat gospodarki odpadami0,04%.2072
.Harmonogram odbioru odpadów0,06%.3136
.Program współpracy z organizacjami pozarządowymi0,03%.1273
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Żychlinie0,03%.1516
.Projekt Budżetu na rok 20160,01%.632
.Podatki 20160,04%.1931
. Budżet na 2016r.0,03%.1401
.Wykonanie audytów energetycznych i oświetleniowych0,03%.1392
.Budowa drogi lokalnej w miejscowości Barczygłów cz. 20,03%.1291
.Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia0,03%.1342
.Budowa drogi lokalnej w miejscowości Barczygłów0,02%.1004
.Otwarty konkurs ofert z zakresu organizacji żywności0,85%.42820
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2016r.0,02%.802
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,02%.808
.Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO 2014 Poddziałanie 8.1.1.0,00%.240
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego kultury fizycznej i sportu0,01%.664
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z zakresu organizacji żywności0,01%.580
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych0,01%.635
.Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2.0,02%.1015
.Informacja o stanie majątkowym radnych za 2015 rok0,01%.702
.Informacja o wynikach otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu WRPO na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.1.2.0,02%.1008
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa drogi dla rowerów na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1012
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Barczygłowie0,01%.346
.Informacja o wyniku postępowania dotyczącego usługi wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej0,02%.1224
.Zgromadzenia publiczne0,03%.1297
.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Punkt przystankowy na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1128
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.525
.Informacja o wyniku postępowania ofertowego dla zadania „Punkt przystankowy na terenie K OSI – Gmina Stare Miasto”0,02%.1221
.Zakup urn wyborczych dla Gminy Stare Miasto0,03%.1289
.Terminarz polowań0,03%.1566
.Program opieki nad zabytkami0,02%.1214
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,03%.1752
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,02%.757
.Oferty składane w roku 2016 w trybie art. 19a ustawy0,01%.642
.Ponowne wykorzystanie informacji publicznej0,02%.1112
.Ogólne informacje0,02%.1219
.Informacja na temat rozpatrywanych petycji0,02%.1128
.Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,01%.623
.Podatki 20170,02%.1242
.Konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Miastem Konin a Gminą Stare Miasto.0,02%.1193
.Wzory wniosków0,37%.18601
.Budżet na 2017r.0,03%.1273
.Nieruchomości gruntowe przeznaczone do dzierżawy - 10.01.2017r.0,01%.613
.Wynik konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic0,02%.987
.Informacje o stanie majątkowym radnych0,01%.305
.Otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20170,02%.934
.Plany zamówień0,03%.1481
.Otwarty konkurs ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2017r.0,02%.897
.Zakup usługi cateringowej0,02%.1045
.Zakup mebli i wyposażenia oddziałów przedszkolnych0,02%.1177
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczących kultury fizycznej i sportu w 2017r.0,01%.560
.Obwieszczenie zawiadamiające o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu0,02%.936
.Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego0,01%.669
.Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko0,02%.901
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,00%.209
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20170,01%.711
.ZOG ZOSP RP0,03%.1619
.Wzory ofert, umów i sprawozdań0,02%.934
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej pt. Organizacja żywności dla 550 osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu0,01%.581
.Informacje o stanie majątkowym radnych0,03%.1399
.Indywidualna interpretacja podatkowa dot. eksploatacji elektrowni wiatrowej0,02%.1013
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 23.07.2017r.0,05%.2290
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2017 roku0,01%.724
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w 2017 roku0,01%.436
.Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stare Miasto 23.07.2017r.0,04%.2251
.Informacja o wynikach przetargu na dzierżawę gruntów rolnych0,02%.758
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego0,02%.1088
.Wynik drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Krągola0,01%.701
.Akty prawne0,01%.738
.Uchwały Rady Gminy Stare Miasto0,01%.725
.Żłobki i kluby dziecięce0,02%.1036
.Dzienny Opiekun0,02%.804
.Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy dla spółek wodnych0,01%.747
.Wzory wniosków0,33%.16657
.Wzory wniosków0,33%.16656
.Wzory wniosków0,33%.16655
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia0,02%.803
.Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego0,01%.730
.I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Żdżary0,01%.617
.Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2018-20220,01%.731
.Projekt budżetu na 2018r.0,01%.621
.Oferty składane w roku 2017 w trybie art. 19a ustawy0,02%.798
.Podatki 20180,02%.1022
.Informacja o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Żdżary0,01%.734
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy0,01%.520
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego ws. projektu robót geologicznych (droga DK25)0,01%.536
.Budżet na 2018r.0,02%.932
.Ogłoszenie konkursu na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,01%.571
.Otwarty konkurs ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych0,01%.615
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR.III.7820.41.2017.9 z dnia 12.02.2018r.0,02%.764
.Rekrutacja - rok szkolny 2018/20190,01%.580
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2018r.0,01%.540
.Od marzenia do własnej firmy - informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Zakładam firmę – wsparcie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie K OSI”0,01%.699
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.7820.41.2017.9 z dnia 12.03.2018r.0,01%.615
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych w roku 20180,01%.457
.Kampania smogowa0,01%.706
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,01%.561
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomoc społecznej0,01%.729
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr DSR-I.7440.2.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.0,01%.296
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 14 czerwca 2018r.0,00%.35
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 28 lipca 2018r.0,00%.119
.Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr. DSR-I.7440.2.2018 z dnia 08 sierpnia 2018r.0,01%.464
.Wybory samorządowe - 21.10.2018r.0,15%.7480
.Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu gminy na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz inwentaryzacji i aktualizac0,01%.581
.Kopalnia możliwości w Gminie Stare Miasto0,01%.612
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne0,01%.659
.Oferty składane w roku 2018 w trybie art. 19a ustawy0,01%.547
.Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr IZP.7021.1.2018 z dnia 20.11.2018r.0,01%.687
.Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla rolników z Gminy Stare Miasto na dzierżawę gruntów rolnych0,01%.545
.Podatki 20190,02%.1186
.Sesje 2018-20230,03%.1477
.Interpelacje i zapytania0,02%.935
.Punkt nieodpłatnych porad prawnych0,01%.564
.Budżet na 2019 rok0,02%.874
.Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego dla rolników z Gminy Stare Miasto na dzierżawę gruntów rolnych0,01%.536
.Otwarty konkurs ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2019 roku0,01%.580
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20190,01%.570
.Rekrutacja - rok szkolny 2019/20200,01%.467
.Konsultacje statutów sołectw0,01%.675
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej0,01%.570
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego Nr PG.6541.2.2018 z dnia 05 lutego 2019r.0,01%.585
.Sesje 2014 - 20180,01%.458
.Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr OŚR.655.1.2019 z dnia 12.02.2019r.0,01%.397
.Kontrole zewnętrzne0,01%.584
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na PROWADZENIE DWÓCH ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH W LIŚCU WIELKIM I W ŻDŻARACH0,01%.451
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr PG.6540.2.2018 z dnia 28 lutego 2019r.0,01%.527
.Wybór instruktorów kompetencji cyfrowych do przeprowadzenia szkoleń0,01%.321
.Zakup komputerów przenośnych na potrzeby realizacji szkoleń0,01%.433
.Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości0,01%.519
.Wybory do Parlamentu Europejskiego - 26.05.2019r.0,03%.1414
.Strona główna0,00%.88
.ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE ELEKTROWNI WIATROWYCH0,01%.479
.Zawiadomienie Starosty Konińskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych0,01%.426
.Sprawozdania finansowe0,01%.265
.Sprawozdania finansowe0,01%.299
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Modle Królewskiej0,00%.62
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starym Mieście0,00%.131
.Oferty składane w roku 2019 w trybie art. 19a ustawy0,01%.315
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla linii gazociągu wysokiego ciśnienia0,01%.525
.Raport o stanie gminy za rok 20180,01%.624
.Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania \0,01%.604
.Zakup sprzętu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Mieście z/s w Żychlinie - dostawa używanego ciągnika0,01%.316
.Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Stare Miasto0,01%.337
.Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina0,01%.289
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13.10.2019r.0,02%.1132
.Referendum - 6 września 2015r.0,01%.446
.Oświadczenia Majątkowe - Pracownicy UG0,01%.492
.Klauzule informacyjne0,01%.355
.Zapytanie ofertowe na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 1.050.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań0,01%.361
.Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Gminy Stare Miasto - Urząd Gminy Stare Miasto0,01%.419
.Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20200,01%.306
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr PG.6540.2.2019 z dnia 17 stycznia 2020r.0,01%.329
.Rekrutacja - rok szkolny 2020/20210,01%.284
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i pomocy społecznej w roku 20200,01%.374
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żdżarach0,00%.212
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Mieście0,00%.207
.Deklaracja dostępności0,01%.274
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,01%.447
.Informacja o wydanych decyzjach środowiskowych0,01%.447
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2020 roku0,00%.235
.Nadzór inwestorski - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Stare Miasto, w miejscowości Żdżary i Barczygłów0,01%.330
.Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim0,01%.348
.Wykonanie i dostawa tablic informacyjno-pamiątkowych0,00%.243
.Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych0,00%.234
.Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym0,00%.219
.Konkurs na wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Stare Miasto0,01%.357
.I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych0,00%.243
.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto i jednostek organizacyjnych gminy0,00%.196
.Koordynator do spraw dostępności0,00%.182
.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kazimierów, działka 1860,00%.232
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w m. Janowice0,00%.220
.Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Miasto dla wybranych terenów położonych w obrębach: Żdżary, Lisiec Mały, Krągola, Krągola Pierwsza i Janowice0,01%.279
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia0,00%.164
.2020_ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM DLA GMINY STARE MIASTO – URZĄD GMINY STARE MIASTO0,00%.226
.Budżet na 2021r.0,00%.211
.Zwrot podatku akcyzowego dla rolników0,00%.159
.Raporty dostępności - stan na dzień 01.01.2021r.0,00%.153
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,02%.1151
.Rejestr zmian0,02%.1150
.Rejestr zmian0,00%.110
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,02%.1136
.Rejestr zmian0,02%.1127
.Rejestr zmian0,02%.1051
.Rejestr zmian0,02%.1050
.Rejestr zmian0,02%.1049
.Rejestr zmian0,02%.1047
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20200,01%.259
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu0,00%.77
.Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.112
.Wnioski o umorzenie podatku0,00%.113
. DOSTAWA URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z MONTAŻEM0,00%.135
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bez przetargu0,00%.82
.Wzory wniosków0,09%.4370
.Decyzja Starosty Konińskiego Nr WN.680.7.2021 z dn. 03.11.2021 w sprawie zatwierdzenia statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Krągola0,00%.96
.Podatki 20220,01%.263
.Budżet na 2022r.0,00%.91
.Rekrutacja - rok szkolny 2021/20220,00%.221
.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla klubów sportowych w 2022 roku0,00%.67
.Zawiadomienie ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 28/4, 50, 495 obręb Żdżary0,00%.176
.Rejestr zmian0,00%.65
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Stare Miasto, gm. Stare Miasto – os. Zachód0,00%.56
.Rejestr zmian0,00%.62
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu Nr IR-III.747.14.2022.2 z dnia 28 kwietnia 2022r.0,00%.69
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 30 maja 2022 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.73
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20210,00%.129
.Informacja dot. działek do dzierżawy0,00%.57
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.747.14.2022.2 z dnia 17 czerwca 2022r.0,00%.44
.Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 595 obręb Krągola0,00%.59
.Wynik przetargu na dzierżawę gruntów rolnych0,00%.25
.Ogłoszenie o drugim przetargu w drodze składania ofert pisemnych0,00%.47
.Platforma zakupowa0,00%.41
.Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto przeznaczonych do sprzedaży0,00%.54
.Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych0,00%.21
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe0,00%.22
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.39
.Informacja o zamiarze zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - do 30 kwietnia 2023r.0,00%.23
.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym 0001- Barczygłów, gmina Stare Miasto0,00%.24
.Podatki 20230,00%.83
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe 20230,00%.28
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-V.7840.218.2022.10 z dnia 16 stycznia 2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom0,00%.68
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 02 lutego 2023 roku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.70
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr IR-III.7820.35.2022.2 z dnia 06 lutego 2023r.0,00%.20
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-V.7840.218.2022.10 z dnia 27 lutego 2023r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu0,00%.20
.Obwieszczenie Starosty Konińskiego z dnia 30 marca 2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej0,00%.11
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr IR-III.7820.35.2022.2 z dnia 03 kwietnia 2023r.0,00%.95
.Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stare Miasto0,00%.13
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.22
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.21
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.21
.Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 09.10.2011r.0,00%.20
.Raport o stanie gminy Stare Miasto za rok 20220,00%.29
.Wniosek na zakup węgla po preferencyjnej cenie przez gospodarstwa domowe 2023 - sprzedaż końcowa0,00%.19
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.165
.Rejestr zmian0,00%.164
.Informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych0,00%.11
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.143
.Rejestr zmian0,00%.142
.Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości na cel inwestycji drogowe0,00%.6
.Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych0,00%.74
.Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Stare Miasto oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2023-20260,00%.26
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.34
.Rejestr zmian0,00%.33
.Cyfrowa Gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych0,00%.11
.Sprawozdanie z przebiegu konsultacji0,00%.1