Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Urząd Gminy Stare Miasto: Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 

W Urzędzie Gminy Stare Miasto prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 

 

Pok. Nr 2

 • Skarg i wniosków
 • Dziennik korespondencji przesyłek przychodzących
 • Pieczęci urzędowych
 • Delegacji służbowych
 • Wyjść w godzinach służbowych
 • Kontroli
 • Poświadczania własnoręczności podpisu

Pok. Nr 5

 • Upoważnień i pełnomocnictw
 • Umów, zleceń

Pok. Nr 6

 • Zameldowań na pobyt stały
 • Wymeldowań z pobytu stałego
 • Wydanych zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności
 • Rejestr wyborców
 • Ewidencji działalności gospodarczej
 • Wydawanych zezwoleń alkoholowych na sprzedaż i podawanie – gastronomia
 • Wydawanych zezwoleń alkoholowych na sprzedaż – detal
 • Zezwoleń jednorazowych na sprzedaż

Pok. Nr 7

 • Zapewnień
 • Zaświadczeń do ślubu wyznaniowego
 • Wzmianek i przypisków
 • Wysyłanych zawiadomień do innych USC
 • Wysyłanych odpisów aktów stanu cywilnego do EKRL i DO
 • Wyroków i orzeczeń
 • Wydawanych zaświadczeń o braku ksiąg lub aktu w księdze
 • Zawierania związków małżeńskich obywateli polskich z cudzoziemcami
 • Wydanych odpisów skróconych i zupełnych z akt stanu cywilnego
 • Wydanych decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska
 • Dowodów osobistych
 • Utraconych dowodów osobistych
 • Wystąpień po koperty osobowe
 • Wysyłanych kopert osobowych do innych urzędów

Pok. Nr 10

 • Zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportów nieczystości ciekłych
 • Działalności Regulowanej
 • Dzierżaw
 • Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pok. Nr 14

 • Gruntów stanowiących mienie Gminy Stare Miasto

Pok. Nr 14

 • Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego
 • Wydawanych zaświadczeń o przeznaczeniu w planie oraz o wypisie i wyrysie
 • Zamówień publicznych
 • Numeracji budynków
 • Opłat za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Pok. Nr 15

 • Środków trwałych

Pok. Nr 16

 • Poborowych o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
 • Zarządzeń wójta jako organu gminy
 • Zarządzeń wójta jako kierownika Urzędu
 • Uchwał Rady Gminy
 • Interpelacji i wniosków radnych

Pok. Nr 19

 • Wymiaru podatku leśnego
 •  Wymiaru podatku rolnego
 • Wymiaru podatku od nieruchomości
 • Przypisów i odpisów
 • Przypisów i odpisów podatku leśnego
 • Przypisów i odpisów podatku rolnego
 • Przypisów i odpisów podatku od nieruchomości
 • Przypisów i odpisów deklaracji podatkowych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
 • Zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu z płatnością podatku
 • Dłużników z płatnością czynszów
 • Łącznego zobowiązania pieniężnego
 • Przypisów i odpisów łącznego zobowiązania pieniężnego

Pok. Nr 21

 • Pożyczkobiorców z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych
 • Szkół i placówek niepublicznych
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Obiektów świadczących usługi hotelarskie
 • Żłobków i klubów dziecięcych

Pok. Nr 22

 • Umów
 • Zleceń

Pok. Nr 23

 • Wpływu faktur i rachunków
 • Druków ścisłego zarachowania
 • Dłużników z płatnością podatku
 • Dłużników z płatnością podatku od środków transportowych

 

Urząd Gminy Stare Miasto prowadzi archiwum zakładowe zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011, Nr 123, poz. 698 j.t. ze zmianami). Archiwum zakładowe zawiera materiały archiwalne Urzędu Gminy od roku 1990 oraz dokumentację niearchiwalną Gminnej Rady Narodowej, terenowych organów administracji państwowej i Urzędu Gminy od 1968r.

Dane zawarte w ewidencjach, rejestrach i archiwum zakładowym udostępniane są w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy z zastrzeżeniem ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko