Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Podatki: Wnioski o umorzenie podatku

 

Uzyskanie decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub odroczenia terminu płatności podatku, odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: rolnym, leśnym, od nieruchomości.

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

1.       Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.)

 

2.       Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto

pokój nr 21, tel. (63) 241 62 16

pn. śr. czw. w godz. od 7:30 do 15:30

wt. od 7:30 do 17:00

pt. od 7:30 do 14:00

 

3.       Wymagane dokumenty

Uargumentowany wniosek o udzielenie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w spłacie zobowiązań podatkowych – w formie odręcznego podania lub na druku dostępnym na stronie internetowej Urzędu – załączniki poniżej:

 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH:

WNIOSEK o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

WNIOSEK o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę)(dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

WNIOSEK o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)

 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

WNIOSEK o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

WNIOSEK o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

WNIOSEK o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej

oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

 

4.       DODATKOWE DOKUMENTY: (potwierdzające złożone we wniosku informacje)

W zależności od statusu podatnika (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej) informacja o sytuacji majątkowej podatnika:

ü  sprawozdanie finansowe za ostatni okres rozliczeniowy (np. F-01, RB-30),

ü  aktualne informacje o sytuacji finansowo - ekonomicznej prowadzonego przedsiębiorstwa (np. zestawienia z księgi przychodów i rozchodów, bądź inne).

ü  kopie rocznych zeznań podatkowych złożonych przez wnioskodawcę i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie za ostatni rok podatkowy (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, bądź inny) wraz z ich korektami,

ü  obrót i wynik finansowy (bilans i rachunek zysków i strat),

ü  specyfikacja zobowiązań i należności,

ü  kopia planu finansowego,

ü  zaświadczenia o dochodach,

ü  zaświadczenia z PUP o wys. zasiłku lub braku zatrudnienia, „odcinek" renty/emerytury lub decyzja ZUS potwierdzająca wys. tego świadczenia,

ü  potwierdzenie wysokości innych dochodów

ü  rachunki, faktury za dokonywane opłaty

5.       Termin realizacji

30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

 

6.       Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji/postanowienia rozstrzygającego zgłoszone żądanie

 

7.       Opłaty
brak

(ewentualnie opłata za pełnomocnictwo) – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Stare Miasto dla opłaty skarbowej w Banku Spółdzielczym - 77 8530 0000 0500 0576 2000 0260. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.

 

8.       Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczym w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:

1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),

2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

 

W przypadku wydanego postanowienia jeżeli przysługuje od niego zwolnienie, wnosi się je w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Stare Miasto.

 

 

Dokumenty do pobrania:
WNIOSEK o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)
(wprowadzono: 2021-07-13 16:13:07)
WNIOSEK o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę)(dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)
(wprowadzono: 2021-07-13 16:13:47)
WNIOSEK o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej)
(wprowadzono: 2021-07-13 16:15:07)
WNIOSEK o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawne
(wprowadzono: 2021-07-13 16:16:04)
WNIOSEK o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek or
(wprowadzono: 2021-07-13 16:17:28)
WNIOSEK o odroczenie terminu płatności podatku lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek
(wprowadzono: 2021-07-13 16:18:44)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(wprowadzono: 2021-07-13 16:19:43)
Instrukcja do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(wprowadzono: 2021-07-13 16:20:49)
Instrukcja do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(wprowadzono: 2021-07-13 16:20:58)
Instrukcja do Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
(wprowadzono: 2021-07-13 16:20:59)
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej
(wprowadzono: 2021-07-13 16:22:07)
oświadczenie o nie naruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
(wprowadzono: 2021-07-23 12:32:45)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko