Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html
Strona główna » Urząd Gminy Stare Miasto » Deklaracja dostępności
A A A

Urząd Gminy Stare Miasto: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Stare Miasto zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.stare-miasto.pl - BIP Urzędu Gminy Stare Miasto

Data publikacji strony internetowej BIP: 2009-06-09
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej BIP: 2020-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej BIP można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Berliński, e-mail: informatyk@stare-miasto.pl tel. 632416216. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

OPIS DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU
Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16B, 62-571 Stare Miasto:

  1. Opis dostępności wejścia do budynku:
   • wejście główne: niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody,
   • wejście przez Budynek Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto: dostępne dla osób z niepełnosprawnościami; do obiektu prowadzą schody oraz podjazd, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim; na poziom +1 można dostać się windą (osoby na wózkach inwalidzkich, rodzice z dziećmi w wózku itp.).
  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
   • Korytarz na poziomie +1: dostępny.
   • Winda na wyższe kondygnacje: dostępna.
  3. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
   • Platforma: nie.
   • Pochylnia: brak.
   • Pętla indukcyjna: brak.
   • Toaleta na parterze dostosowana: tak.
   • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym obok budynku Urzędu Gminy – wjazd od ulicy Głównej. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.
  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
   Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Urzędu Gminy Stare Miasto.
  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
   Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Stare Miasto mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu. W celu skorzystania z przysługujących uprawnień do pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osoby uprawnione, doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się – co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego, które powinno zawierać informacje zawarte w formularzu (do pobrania jako załącznik do informacji lub w Punkcie Informacyjnym Urzędu) może być złożone, w tym również z wykorzystaniem formularza, za pośrednictwem:
   • faxu 63 24 16 580,
   • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl
   • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b
   • telefonicznie przez osobę przybraną pod nr 63 24 16 216.

 

Do pobrania: Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy tłumacza języka migowego

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko