Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Ochrona Środowiska: Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2018-2022

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Zasadniczą misja Programu jest potrzeba poprawy jakości życia człowieka. Realizacja tej misji polega na:

 • działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska stanowiącego otoczenie człowieka,
 • poprawie zdrowia obywateli,
 • zmianie zachowań mieszkańców,
 • wzroście świadomości ekologicznej,
 • usprawnieniu zarządzania środowiskiem,
 • zmniejszeniu bezrobocia poprzez np. „zielone” miejsca pracy.

Wymienione działania winny być zgodne z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej oraz założeniami krajowej polityki ekologicznej. Programy ochrony środowiska przedstawiają konkretny plan działań krótkookresowy oraz długookresowy.

Głównymi celami Programu Ochrony Środowiska są:

 • rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska,
 • wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów),
 • przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno – prawnych dla proponowanych działań proekologicznych,
 • wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych ze wskazaniem źródeł finansowania.

Programy ochrony środowiska są również wyrazem wspólnej woli administracji rządowej, samorządowej i mieszkańców. Winni oni współpracować zarówno w zakresie tworzenia jak i sukcesywnego wdrażania Programu. Stąd pojawia się niezwykle istotna rola uspołeczniania całego procesu powstawania programu jak i jego realizacji. Program oprócz wykonania zawartych w nim zadań musi odgrywać poważną rolę edukacyjną.

Efektem Programu ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto jest identyfikacja podstawowych problemów w zakresie ochrony środowiska, nakreślenie perspektywicznych kierunków rozwiązania problemów oraz ustanowienie bazy dla tworzenia szczegółowych planów działania, w tym planów inwestycyjnych. Realizacja tego programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, do efektywnego zaradzania środowiskiem oraz zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki do wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej.

Przy tworzeniu Programu przyjmie się założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień techniczno – ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

Program ma wspomagać dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnie z roku na rok ograniczenie a negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie jego zasobami z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Programie celów oraz zadań, mając tym samym wpływ na treść końcowego opracowania.

Celem konsultacji jest:

 • rozpowszechnianie wiedzy w tym zakresie,
 • zapoznanie społeczeństwa z ww. projektem oraz przedstawienie zawartych w nim założeń,
 • zebranie opinii do ww. dokumentu

 Opinie do projektu można zgłaszać do 27 listopada 2017 roku

 • pisemnie na adres Urząd Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto, z dopiskiem na kopercie „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stare Miasto”,
 • ustnie do protokołu w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 10,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres e-mail sekretariat@stare-miasto.pl

Do pobrania:

 


 

 


 

 

Dokumenty do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr RGOŚ.6220.10.2017 z dnia 06 listopada 2017r.
(wprowadzono: 2017-11-06 14:42:52)
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026
(wprowadzono: 2017-11-06 14:43:54)
Formularz konsultacji społecznych
(wprowadzono: 2017-11-06 14:44:41)
Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto Nr RGOŚ.6220.10.2017 z dnia 12 stycznia 2018r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
(wprowadzono: 2018-01-12 13:29:17)
Raport z konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Stare Miasto na lata 2018-2022 z perspektywą do roku 2026
(wprowadzono: 2018-01-22 11:03:48)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko