Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Nieruchomości: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - Żdżary

 Wójt Gminy Stare Miasto
ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
użytkownik wieczysty Gmina Stare Miasto

Lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. koniński, gmina Stare Miasto, obręb Żdżary.
Przedmiotowa działka znajduje się przy węźle autostrady A2 – zjazd na drogę krajową DK 72.

1.Opis.

Lp.

Obręb

Nr działki

Nr KW

Pow. w [ha]

Cena wywoławcza netto w [zł]

Wadium w [zł]

 

1.

Żdżary

219/31

KN1N/00078642/3

0,6690

368 000,00

 

 

36 800,00

 

 

 

Właściciel : Skarb Państwa Użytkownik wieczysty: Gmina Stare Miasto

W dziale III księgi wieczystej wpisano ograniczone prawo rzeczowe: nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną nr geod. 219/16 na rzecz każdoczesnego właściciela (użytkownika wieczystego) działek oznaczonych nr geod. 219/12, 219/15, 219/23, 219/27, 219/26, położonych w obrębie Żdżary, gmina Stare Miasto

2. Przeznaczenie nieruchomości.

Dla terenu na którym znajduje się przedmiotowa działka brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Miasto zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/101/2015 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 26.11.2015 r.ws. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Miasto działka o nr ewid. 219/31 obręb 0017 - Żdżary  znajduje się na terenie o funkcji:

P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

3. Nabywca zobowiązany jest do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego na ww. nieruchomości zgodnie z ustawą Prawo budowlane w terminie 2 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego przenoszącego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości.

W przypadku niedotrzymania ww. warunku nabywca zapłaci Gminie Stare Miasto karę umowną wysokości 25% wylicytowanej za nieruchomość kwoty a za każdy kolejny rok opóźnienia dodatkowo 5%  wylicytowanej za nieruchomość kwoty.

4. Co do obowiązku zapłaty kary umownej określonej powyżej, nabywca nieruchomości podda się egzekucji zgodnie z art. 777 §1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

5. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 3%.
Obecna wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 7531,07 zł + obowiązujący podatek VAT.
Termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego – do 31 marca każdego roku. Opłata może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata.

6. Cena wywoławcza działki oznaczonej nr ewid. 219/31 wynosi 368 000,00 zł  (trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy  złotych).
Wylicytowana w przetargu cena zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie powiększona o należny podatek VAT. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium 36 800,00 zł wniesiona w pieniądzu w terminie do dnia  04.12.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stare Miasto 66 8530 0000 0500 0576 2000 0070. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Stare Miasto.

8. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu. Uczestnicy przetargu winni okazać dowód tożsamości, aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzą lub aktualny odpis z KRS-u w przypadku osób prawnych. Jeżeli w przetargu wezmą udział pełnomocnicy powyższych osób wymagane jest pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest wpłacić na konto zbywającego kwotę równą cenie nieruchomości osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o kwotę wpłaconego wadium, nie później niż na trzy dni przed dniem zawarcia umowy. Jeżeli osoba, która przetarg wygrała nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium przepada na rzecz zbywającego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywający.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia w dniu dokonania wpłaty pozostałej wylicytowanej kwoty nabycia, a wadium wpłacone przez osoby, które przetargu nie wygrały, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięciu przetargu na wskazane przez te osoby konto.

9. Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r.wsiedzibie Urzędu Gminy Stare Miasto, parter - sala nr 9,  godz. 1000.

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 63 24 16 216 wew. 230 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16 B, 62-571 Stare Miasto, pok. nr 15 oraz informacje na temat zagospodarowania przestrzennego w pok. nr 14  tel.  63 24 16 216 wew. 234.

11.Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Miasto oraz zamieszczone na stronach internetowych urzędu www.stare-miasto.pl

drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko