Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Stare Miasto
Bip - Strona główna

Urząd Gminy Stare Miasto

Ogłoszenia

Wójt

Rada Gminy

Zbiór aktów prawa miejscowego

Rozwój Gminy

Oświata

Nowa sieć szkół

Budżet

Podatki

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej »

Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto

Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola

Kontrole

Przetargi

Zapytania ofertowe »

Ochrona Środowiska

Dostęp do innych informacji publicznych

Wybory »

Zlecanie zadań publicznych »

Wzory wniosków do pobrania

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieruchomości

Planowanie przestrzenne

Sport

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Zabytki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Petycje

Konsultacje społeczne

Obwieszczenia »

Opieka nad dziećmi do lat 3

RODO

Raporty dostępności »

walidacja css walidacja html

Wybory: Wybory ławników

Wybory ławników sądowych na lata 2012-2015

W związku z upływem kadencji ławników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz.1070 ze zm. ), Rada Gminy Stare Miasto przyjmuje do dnia 30 czerwca 2011 r. zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2012– 2015. Zgodnie ze zgłoszonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie zapotrzebowaniem na ławników z terenu Gminy Stare Miasto, wybranych zostanie:

- do Sądu Okręgowego w Koninie 4 ławników, w tym 1 osoba do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- do Sądu Rejonowego w Koninie 6 ławników, w tym 4 osoby do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.


Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:
- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i związkowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem może zostać wybrany ten kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej.
9) radni gminy, powiatu i województwa,

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy dokonać na karcie wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 50, poz. 370).

Można skorzystać również z druku karty zgłoszenia zamieszczonej pod niniejszą informacją oraz w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Stare Miasto lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.


Do karty zgłoszeniowej kandydat jest zobowiązany dołączyć:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)     oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)     oświadczenie, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)     2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,


Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur z uwzględnieniem kryteriów wymienionych wyżej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2011 roku do Urzędu Gminy Stare Miasto pok. nr 24 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz.15:30.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają w/w wymogów lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie terminu, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Do pobrania: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika


Dokumenty do pobrania:
Informacja o wyborach ławników do sądów powszechnych
(wprowadzono: 2011-06-06 10:38:53)
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
(wprowadzono: 2011-06-06 10:42:11)
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
(wprowadzono: 2011-06-16 13:21:31)
 
wszystkie dokumenty
 
drukuj pobierz pdf    

wstecz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
E-Urząd
Rejestr informacji o Środowisku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakład Gospodarki Komunalnej

Konsultacje statutów sołectw

Konsultacje - zniesienie nazw miejscowości

Raport o stanie gminy Stare Miasto »

Powszechny Spis Rolny 2020

Zakup węgla przez gminę

Konsultacje – Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Podział sołectw - konsultacje

Strategia Rozwoju Gminy Stare Miasto na lata 2023-2033 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko